Geomet Cínovec Lithium

GEOMET s.r.o, součást holdingu European Metals

Aktuální prohlášení


S ohledem na skutečnost, že v současné emočně vypjaté diskuzi se zcela vytratila reálná fakta si dovolujeme prezentovat výpočet podílů jednotlivých účastníků možného řetězce od těžby rud až po výrobu finálních baterií do elektromobilů, včetně výnosů státu. Z uvedeného schématu vyplývají následující skutečnosti:

 

 1. Podíl těžaře a výrobce finálního meziproduktu karbonátu lithia na celkovém inkasu v celém řetězci je menší než 1 % (slovy jedno procento).
 2. O toto 1 % se de facto vede současný lítý boj.
 3. Za toto 1 % nese těžař a výrobce karbonátu 70% podíl na všech rizicích, např. pokud dojde k poklesu ceny karbonátu z důvodu nástupu nových technologií v oboru skladování elektrické energie.
 4. Stát z celkového výnosu inkasuje většinu – 61 % a to s nulovým rizikem. Zbývající 38% podíl na celkovém inkasu připadá na výrobce autobaterií do elektromobilů.
 5. 1% podíl těžaře na celkovém inkasu vůbec umožní vznik řetězce a budoucí daňové výnosy do státního rozpočtu ve výši přes 740 miliard Kč.
 6. Ministr Havlíček svým podpisem memoranda zajistil, aby řetězec na území ČR vůbec vznikl a stát se mohl svým kapitálovým vstupem do projektu podílet i na 1 %.
 7. V případě, že aktuální diskuze kolem lithia vyústí v odložení projektu přijde stát každým rokem zpoždění o více než 33 miliard ročně na daňových výnosech.
 8. Pokud v důsledku současného boje dojde k zastavení projektu, tento projekt s ohledem na velmi komplikované know-how již nikdo v potřebné době nezrealizuje a stát v příštích 21 letech přijde o možných 740 miliard v daňových výnosech.
 9. Výpočet je založen na předběžné studii proveditelnosti a ekonomické analýzy Technické univerzity v Ostravě, Institutu ekonomiky a systému řízení.

 

Schéma s předpokládanými výnosy a porovnáním podílů si můžete prohlédnout zde: http://geomet-cz.com/soubory/schema-inkasa-a-rizika.pdf

 

Kompletní analýzu Technické univerzity Ostrava si můžete prohlédnout zde:  http://geomet-cz.com/soubory/technicka-univerzita-analyza-f.PDF

11.10.2017


Prohlášení společnosti Geomet s.r.o. k otázkám KSČM ze dne 10.října 2017 

 1. Computershare Investor Services Plc je britskou pobočkou australské Computershare Limited, veřejné společnosti listované na australské burze cenných papírů ASX a funguje jako tzv. Share Registry. Computershare Limited, prostřednictvím své celosvětové sítě poboček poskytuje komplexní služby akcionářům, jako např. nákup a prodej cenných papírů, zastupování na valných hromadách, výplaty dividend apod. Menší akcionáři z Velké Británie, využívající služeb Computershare Investor Services Plc drží společně v European Metals Holdings Limited (EMH) podíl ve výši 26,39%. Hlavní činností tzv. Share Registry není skrývat identitu akcionářů, ale usnadňovat jim veškeré transakce spojené s investováním a zároveň jejich sdružováním pod jedno zastoupení posilovat jejich pozici ve společnostech, ve kterých podíly drží. Ze zákona jsou tyto tzv. Share Registry povinny na požádání rozkrýt identitu akcionářů, které zastupují. O toto rozkrytí jsme Computershare požádali a zveřejníme jej neprodleně.
 2. Opakovaně sdělujeme, že jediné „spojení“ EMH s OKD je pouze v osobě jednatele dceřiné firmy EMH Geomet s.r.o., který v minulosti v OKD pracoval v různých odborných funkcích, nikdy nepůsobil v jejich statutárních orgánech a z OKD odešel na vlastní žádost v roce 2016 z důvodu akceptování nabídky EMH na převzetí řízení projektu Cínovec. Není opravdu žádnou zvláštní náhodou, jak bylo KSČM naznačeno, že EMH nabídla tuto pozici právě jemu. Najít v České Republice odborníka s třicetiletými komplexními zkušenostmi v oborech důlní geologie, geotechniky, projektování, dobývání a báňského managementu, a který ve všech těchto oblastech dokáže se svým australským vedením a spolupracujícími společnostmi z celého světa komunikovat odbornou angličtinou, není opravdu tak snadné.
 3. Cadence Minerals Plc drží ve společnosti EMH 20,44% podíl. Jedná se o britskou investiční společnost, s původním názvem Rare Earth Minerals, která se zabývá zejména investicemi do rozvíjejících se projektů těžby lithia.
 4. Cadence Minerals Plc nevlastní kanadskou společnost Bacanora Minerals, jak bylo KSČM konstatováno, pouze v ní drží malý podíl ve výši 9.31%. Bacanora Minerals se zabývá přípravou těžby lithia v Evropě a v Mexiku.
 5. Není opravdu žádnou zvláštní náhodou, že evropská společnost Cadence Minerals Plc, s hlavním zaměřením na investice do projektů těžby lithia investovala své prostředky právě do dvou ze tří projektů otvírky ložisek lithia v Evropě.
 6. Společnost Cadence Minerals Plc není akcionářem v investičních společnostech skupiny M&G a naopak společnosti skupiny M&G nejsou akcionáři ve společnosti Cadence Minerals Plc.
 7. Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že investiční společnosti skupiny M&G drží kolektivně v kanadské společnosti Bacanora Minerals 10,2% podíl. Ani zde nevidíme žádnou zvláštní náhodu v tom, že jeden z největších investičních domů ve světě investuje do perspektivního odvětví E-mobility.
 8. O osudu tzv. Ad Hoc Group, spojované s bývalou skupinou NWR v likvidaci, nemáme žádné informace a už vůbec s ní nemáme cokoliv společného.
11.10.2017


Vyjádření společnosti Geomet s.r.o. k některým informacím z tiskové konference hnutí ANO, zejména k otázce oprávněnosti australské společnosti European Metals Holdings Limited k podpisu memoranda o porozumění a údajného spojení jednatele společnosti Geomet s.r.o. s panem Zdeňkem Bakalou ze dne 9.října 2017.

Společnost European Metals Holdings Limited, reg.č. ABRN 154618989, se sídlem 11 Ventor Avenue, West Perth, WA 6005, Austrálie, která je stranou memoranda o porozumění, vlastní 100% podíl ve své dceřiné společnosti European Metals (UK) Limited, reg.č. 08041171se sídlem 27/28 Eastcastle Street, London, England, W1W 8DH. Česká společnost Geomet s.r.o., IČ 27752976, se sídlem Jaselská 193/10, 60200 Brno, jako držitel průzkumných licencí a předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru je 100% vlastněna společností European Metals (UK) Limited. Stranou memoranda o porozumění byla logicky mateřská firma, kontrolující obě dceřiné společnosti.

Jednatel společnosti Geomet s.r.o. pan Richard Pavlík pracoval v OKD na různých pozicích od provozního geologa až po hlavního inženýra od roku 1986, a odešel na vlastní žádost v roce 2016. Po celou dobu působení v OKD pracoval v odborných řídících funkcích, nikdy nebyl ve statutárních orgánech společnosti. Po krátkou dobu několika měsíců působil jako předseda dozorčí rady polské dceřiné firmy NWR Karbonia PL. Důvodem odchodu pana Richarda Pavlíka z OKD byla nabídka European Metals Holdings převzít řízení projektu v ČR. S původním majitelem OKD panem Zdeňkem Bakalou, se kterým byl na TK hnutí ANO spojen, za celou dobu jeho působení v OKD neměl možnost ani jednou osobně hovořit. Zmiňované studium na stejné škole Dartmouth College v USA, na které získal pan Zdeněk Bakala své postgraduální vzdělání, v realitě znamená, že se zde pan Richard Pavlík zúčastnil 28 denního manažerského kurzu mnoho let poté.

 

Společnost Geomet s.r.o.

09.10.2017


Prohlášení společnosti Geomet s.r.o. ze dne 8.10.2017
S velkým údivem sledujeme mediální diskuzi po podepsání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a společnosti European Metals Holdings. Bohužel musíme konstatovat, že se z této debaty zcela vytratila reálná fakta. V žádném případě se nechceme vměšovat do předvolebních politických debat, nicméně považujeme za zásadní uvést některé, dle našeho názoru, úmyslně šířené polopravdy a dezinformace na pravou míru.
 1. Celkové množství lithných rud v ložisku Cínovec je dle posledních průzkumů cca 656 milionů tun. Reálně lze ovšem podzemním způsobem dobývání vytěžit ročně maximálně 1,8 milionů tun rudy, tzn. 37,8 milionů tun za 21 let. Hlubinná těžba má mnoho fyzických, technologických a enviromentálních limitů., které platí pro jakéhokoliv těžaře (i státního).
 2. Čistě teoreticky lze z celkového množství rudy v ložisku získat jejím zpracováním 6,9 milionů tunkarbonátu lithia. Za předpokladu, že se cena karbonátu bude v budoucnu pohybovat kolem konsensuálního tržního odhadu 10.000 USD/t, pak teoretická hodnota tohoto finálního meziproduktu činí cca 1,5 bilionu Kč. Jde však o čistě hypotetickou hodnotu, nezahrnující žádné náklady na průzkum a už vůbec ne vysoké investiční a provozní náklady na dobývání a zpracování a vztahuje se na celé ložiskonikoliv na reálně vytěžitelné množství v daném čase.
 3. Hodnota jakéhokoliv ložiska nerostných surovin je vždy závislá na mnoha proměnných. Vedle tržní hodnoty suroviny jde o reálně vytěžitelné množství v čase, ve kterém bude o surovinu zájem v průmyslu a zejména náklady na její vydobytí a zpracování. Odvozovat hodnotu ložiska jen z tržní ceny finálního meziproduktu v něm teoreticky obsaženém je naprosto zavádějící a nesmyslné. Obdobně bychom mohli jásat nad celkovou hodnotou vzduchu na území ČR, vypočítaném z ceny stlačeného lékařského kyslíku v tlakových lahvích.
 4. Z reálné těžby 37,8 milionů tun rudy za 21 let lze získat 462.000 tun karbonátu lithia v budoucí konsensuálně odhadované tržní hodnotě 99 miliard Kč.
 5. Doposud jediným odborně a komplexně zpracovaným ekonomickým modelem těžby a zpracování rud ložiska Cínovec je model použitý v předběžné studii proveditelnosti, který po zohlednění všech nákladů, včetně vstupní 10 miliardové investice předpokládá celkový zisk projektu ve výši 540 milionů USD (NPV), což představuje 11,6 miliard Kč za období 21 let.
 6. Potenciální zisk vytvořený po dobu 21-leté těžby ložiska tedy představuje cca 0,4% z mediálně šířených 3 bilionů Kč a lze z něj uhradit pouhých 0,6 % aktuálního státního dluhu.
 7. Na straně druhé, pokud by se podařilo vytvořit na území České republiky ucelený řetězec od dobývání, přes zpracování až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, což bylo hlavním mottem memoranda podepsaným ministrem průmyslu, může ČR v období 21 let inkasovat ze všech možných daní, zejména z daně z přidané hodnoty vytvořené v komplexním řetězci více než 700 miliard Kč, tzn. více než 60-ti násobek potenciálního zisku těžaře.
 8. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že skutečná přidaná hodnota se tvoří ve zpracovatelském řetězci, nikoliv v samotné těžbě. Těžba je pouze nutnou podmínkou pro to, aby zpracovatelský řetězec na území ČR vůbec vznikl a budoucí investoři do výroby baterií a elektromobilů měli jistotu, že v budoucnu nedojde k výpadkům v dodávkách základní suroviny.

Poznámka: Časový horizont 21 let použitý v předběžné studii proveditelnosti je dle konsensuálního názoru odborníků reálným obdobím, ve kterém budou baterie založené na bázi přenosu elektrického náboje pomocí lithiových iontů převažujícím typem technologií pro skladování elektrické energie. Pro převod USD/CZK byl použit kurz 21,50.

Komentář k legislativním podmínkám průzkumu a těžby v rámci právního řádu ČR

 1. Průzkum a těžba ložisek nerostných surovin v ČR se řídí geologickým a horním právem, které je ve svých základech shodné se systémy ve vyspělých evropských zemích.
 2. Systém vychází ze základní premisy, že účelem těžby nerostných surovin z hlediska státu není zisk z vytěžených nerostů, ale poskytnutí důležitých surovin domácímu průmyslu, kde se vytváří drtivá většina přidané hodnoty a tvoří nová pracovní místa. Stát pak za poskytnutí ložiska k těžbě inkasuje poplatky z vydobytých nerostů.
 3. Systém vychází z předpokladu, že jakýkoliv průzkum ložisek je nesmírně finančně náročnou činností s velmi nejistým výsledkem a rizikem ztráty veškerých vložených prostředků. Vyspělé demokratické státy proto přenášejí tato finanční rizika na soukromé subjekty, kterým jako základní motivaci poskytují přednostní práva k budoucí těžbě. Bez těchto přednostních práv by soukromé subjekty neměly žádný motiv do tohoto rizika jít a na straně druhé by veškeré náklady na průzkum, se všemi riziky nemalých ztrát, musel hradit stát z peněz daňových poplatníků.
 4. Stát, jakožto majitel výhradních ložisek v zemi, následně inkasuje, kromě veškerých běžných daní z podnikatelské činnosti navíc také tzv. royalties, neboli daň z vydobytých nerostů. Stát tak bez jakéhokoliv rizika a nákladů získává až 10% z tržní hodnoty vytěžených nerostů. Veškerá rizika vyplývající z těžební činnosti (propad tržní ceny suroviny, geologické anomálie, provozní havárie atd.,) nese soukromý těžař. S ohledem na vysoké náklady na těžbu a zpracování, které nese těžař, je logicky podíl státu na zisku těžaře podstatně vyšší než hranice 10% z tržní ceny nerostů. V případě vysokých nákladů těžaře, může stát na poplatcích z vydobytých nerostů inkasovat více než je samotný zisk těžaře.
 5. Společnosti European Metals Holdings a dceřiná společnost Geomet vstupovaly do projektu průzkumu ložiska Cínovec v roce 2010 za výše uvedených legislativních podmínek a v průběhu průzkumné činnosti plnily veškeré podmínky udělených průzkumných licencí. Do dosud provedených průzkumných vrtných prací, geologických, geotechnických a geochemických analýz, výpočtů zásob a studií proveditelnosti investovaly prostředky v řádu stovek milionů korun a s důvěrou v právní řád České republiky předpokládají, že se nadále bude postupovat v rámci aktuálně platných pravidel.
 6. Současné české horní právo předpokládá, že surovina se po vytěžení a uhrazení všech zákonných poplatků stává majetkem těžaře, který s ní může volně nakládat. Po věcné diskuzi s ministrem průmyslu ČR se společnost European Metals Holdings dobrovolně v rámci uzavřeného Memoranda o porozumění zavázala, že nad rámec možností daných horním právem bude surovina zpracovávána na území ČR a společnost napomůže vytvoření komplexního řetězce zpracovatelů lithných meziproduktů v této zemi.
 7. Podpisem Memoranda o porozumění tedy nedošlo k žádnému prodeji či dokonce zcizení ložiska lithných rud Cínovec. Memorandum pouze na straně jedné potvrdilo stávající a budoucí kroky obou partnerů v rámci platného právního řádu ČR a na straně druhé zavázalo společnost European Metals Holdings, nad rámec stávajících pravidel, k budoucímu zpracování vytěžené suroviny na území České republiky.

Ing. Richard Pavlík – Jednatel společnosti GEOMET s.r.o.

08.10.2017